پارس‌فارس

خانه

از کرانه خلیج همیشه فارس

تا سبزی خزر

از افق خراسان تا کویرهای سربلند ایران آباد

همراه با پارس فارس